Στόχοι

• Διαχείριση ολοκληρωμένης καλλιέργειας συσπόρου βάμβακος.
• Αύξηση παραγωγής νημάτων τύπου VENUS.
• Πλήρης αυτοματοποίηση κλωστηρίων – βαφείου.
• Πρόγραμμα βελτιστοποίησης κερδοφορίας.
• Πλήρης κάλυψη αναγκών καθετοποίησης.
• Βελτίωση θέσης στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης.
• Ευελιξία παραδόσεων (quick response).
• Συνεργασία με τους πελάτες για ανάπτυξη νέων τελικών προϊόντων (Custom Made).
• Συνεχείς επενδύσεις ανανέωσης εξοπλισμού με χρήση τεχνολογιών αιχμής.
• Αναβάθμιση συστήματος διασφάλισης ποιότητας και συνεχείς εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού.
• Οργάνωση τμήματος Customer Technical Support.

Προοπτικές

Πρωταρχική θέση στους στόχους της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ καταλαμβάνει η υλοποίηση του νέου τριετούς επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας που αφορά στην επέκταση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων και στην συνέχιση του εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού της εξοπλισμού με στόχο την περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής. Παράλληλα, η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις εξαγωγικές της δραστηριότητες με σκοπό τη διατήρηση και επέκταση του υπάρχοντος πελατολογίου μέσω της συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων της.

Πλεονεκτήματα

• Υψηλή ποιότητα προϊόντων. Πιστοποίηση ISO 9002(1996).
• Πολιτική προστασίας περιβάλλοντος πιστοποίηση ISO 14000 (2000).
• Συσσωρευμένη τεχνογνωσία.
• Αυτονομία πρώτης ύλης.
• Ευελιξία παραγωγής.
• Οικονομίες κλίμακας.
• Έρευνα και ανάπτυξη.
• Επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής.