Με απόφαση της 24ης Μαρτίου 2009 του Δ.Σ της εταιρείας “Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ” αποφασίσθηκε η ίδρυση 100 % θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 67911/04/Β/09/46. Αρ.ΓΕΜΗ εταιρείας 8741201000

Από 28  Ιουνίου 2012 οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά ,του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Μετά την εισαγωγή στο Χ.Α.Κ η εταιρεία ελέγχεται από την Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.Β.Ε. με ποσοστό 99,98%.

Σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση εταιρειών που σκοπό θα έχουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή μη , την ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων , την παραγωγή και διάθεση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή μη και τη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδόσεως και συναφείς δραστηριότητες.

Διοικητικό Συμβούλιο Επίλεκτος Ενεργειακή AE

1) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
2) Απόστολος Ηλ. Δοντάς Αντιπρόεδρος
3) Απόστολος Ιωαν. Δοντάς Mέλος
4) Αρετή Ανδ. Αρσενοπούλου Mέλος