Με απόφαση της 22ης Μαΐου 2009 του Δ.Σ της εταιρείας ‘’Επίλεκτος Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία’’ αποφασίσθηκε η ίδρυση της 100 % θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 68165/04/Β/09/84. Αρ.ΓΕΜΗ εταιρείας 8818501000

 

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη δικτύων εφοδιασμού, εκμετάλλευσης, παραγωγής και εμπορίας βιοαερίου – βιομάζας για ενεργειακές και άλλες χρήσεις, προερχόμενες από παντός είδους υπολειμματικές μορφές βιομάζας, από ενεργειακές και μη καλλιέργειες, καθώς και από προϊόντα επεξεργασίας τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Διοικητικό Συμβούλιο Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων Μονοπρόσωπη Α.Ε.

1) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2) Απόστολος Ιωαν.Δοντάς Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3) Απόστολος Ηλ.Δοντάς Mέλος
4) Νικόλαος Γεωργ.Λαποκωνσταντάκης Mέλος