Γήπεδα – κτιριακές εγκαταστάσεις

Τα ακίνητα της Εταιρίας αποτελούνται από το σύνολο γηπέδων – κτιριακών εγκαταστάσεων των τεσσάρων παραγωγικών της μονάδων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στα Φάρσαλα, τη Λιβαδειά, την Αμφίκλεια και στη Μεγάλη Βρύση Λαμίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η παραγωγική δυνατότητα του συνόλου των κλωστηρίων νημάτων της Εταιρίας ανέρχεται τους 12.650 τόνους ετησίως.

Εργοστάσιο Φαρσάλων

Αναλυτικότερα, το εργοστάσιο των Φαρσάλων, το οποίο αποτελεί την κυρίαρχη παραγωγική μονάδα της Εταιρίας, είναι εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο οικόπεδο 281,797 στρεμμάτων με συνολική στεγασμένη επιφάνεια 84.931 τ.μ. και αναπτύσσεται σε 6 χωριστές μονάδες ως εξής :

Περιλαμβάνει δύο μηχανοστάσια, αποθήκες σύσπορου βάμβακος, αποθήκες βαμβακόσπορου, αποθήκες δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος, υπόστεγα, συγκρότημα επεξεργασίας των υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίου καθώς και συγκρότημα καύσης των στερεών απορριμμάτων του εκκοκκιστηρίου. Οι εγκαταστάσεις του λειτουργούν από το 1980, ενώ η τελευταία επέκτασή του περατώθηκε το Σεπτέμβριο του 2000. Όλες οι κτιριακές του εγκαταστάσεις καλύπτουν έκταση 24.030 m2. Η ετήσια δυναμικότητά του είναι 23.000 τόνοι εκκ. βαμβάκι και η εγκατεστημένη του ισχύς ανέρχεται σε 6.480 KW.

Λειτουργεί από το 1972 και εκσυγχρονίστηκε το 1999 και το 2000 και διαθέτει 18.768 αδράχτια. Η ετήσια δυναμικότητα του είναι 3.600 τόννοι παραγόμενου νήματος και η εγκατεστημένη του ισχύς είναι 3.784,22 KW.
Λειτουργεί από το 1986 και διαθέτει 25.920 αδράχτια. Η ετήσια δυναμικότητά του είναι 3.300 τόνοι νήματος και η εγκατεστημένη του ισχύς είναι 2.960,72 KW.
Λειτουργεί από το 1992 και διαθέτει 23.712 αδράχτια. Η ετήσια δυναμικότητά του είναι 2.200 τόνοι νήματος και η εγκατεστημένη του ισχύς είναι 3.141,22 KW.

Λειτουργεί από τον Απρίλιο του 1996 και διαθέτει 24.192 αδράχτια. Η ετήσια δυναμικότητά του είναι 3.400 τόννοι νήματος και η εγκατεστημένη του ισχύς είναι 4.582 KW.

Αποτελείται από 20 στριπτήρια. Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής δίκλωνων και πολύκλωνων νημάτων.

Το εργοστάσιο διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης ποιοτικών και παραγωγικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (USTER EXPERT, LOEPFE MILL MASTER), καθώς και ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των προϊόντων σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Τα εργαστήρια αυτά χρησιμοποιούνται και ως χώροι εξέλιξης και πιστοποίησης νέων προϊόντων και μεθόδων παραγωγής.
Σημειώνεται ότι η Εταιρία έχει πιστοποιηθεί κατά ΙSO 9000 (1996) και κατά ISO 14000 (2000).

Εργοστάσιο στη Λιβαδειά

Όσον αφορά στο εργοστάσιο στη Λιβαδειά, αυτό βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 59 στρεμμάτων με κτιριακό συγκρότημα 7,235 στρεμμάτων και οι παραγωγικές του εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν :

Λειτουργεί από το 1967. Η ετήσια δυναμικότητά της είναι 1.694 τόνοι νήματος και η εγκατεστημένη της ισχύς είναι 714 KW.

Λειτουργεί από το 1992. Η ετήσια δυναμικότητά της είναι 1.100 m3/ημέρα και η εγκατεστημένη της ισχύς είναι 100 KW.

Η τρίτη παραγωγική μονάδα της Εταιρίας βρίσκεται στην Αμφίκλεια και περιλαμβάνει μονάδα εκκοκκιστηρίου, η οποία είναι μισθωμένη και παρουσιάζει ετήσια δυναμικότητα 3.500 τόνων εκκ/νου βάμβακος.
Τέλος, η εξαγορασθείσα μονάδα εκκοκκιστηρίου ισχύος 1850 kw, η οποία βρίσκεται στη Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή Μεγάλη Βρύση Λαμίας είναι εγκατεστημένη σε οικόπεδο 30.000 τ.μ., ενώ η ετήσια δυναμικότητά της αγγίζει τους 4.500 τόνους εκκοκκισμένου βάμβακος ετησίως.