Η Εταιρεία βάσει του καταστατικού της δύναται να διοικείται από 5 έως 15 μέλη .
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 10ης Μαρτίου 2021 εκλέχθηκε 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο .

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ορισθεί μέχρι την 10η Μαρτίου 2023.

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι κ.κ Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Απόστολος Ηλ. Δοντάς, Διευθύνων Σύμβουλος.

Η σύνθεση του είναι η εξής:

1) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Eκτελεστικό Mέλος
2) Γρηγόριος Ευαγ.Μπιτσικώκος Αντιπρόεδρος, Μη Eκτελεστικό Mέλος
3) Απόστολος Ηλ .Δοντάς  Διευθύνων Σύμβουλος,Eκτελεστικό Mέλος
4) Απόστολος Ιωαν.Δοντάς Eκτελεστικό Mέλος
5) Αρετή Ανδρ.Αρσενοπούλου Μη Eκτελεστικό Mέλος
6) Χρήστος Λαμπρ.Κήττας Mη Eκτελεστικό Mέλος
7) Αλέξανδρος Διον. Σφυρής Aνεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος
8) Αθανάσιος Ιωαν.Σκορδάς Aνεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος
9) Βαρβάρα-Παρασκευή Γεωρ.Μέργου Aνεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος