Η Εταιρεία βάσει του καταστατικού της δύναται να διοικείται από 5 έως 15 μέλη .
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12ης Φεβρουαρίου 2018 εκλέχθηκε 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο .

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ορισθεί μέχρι την 17η Δεκεμβρίου 2020.

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι κ.κ Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Απόστολος Ηλ. Δοντάς, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

Η σύνθεση του είναι η εξής:

1) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Eκτελεστικό Mέλος
2) Απόστολος Ηλ .Δοντάς Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,Eκτελεστικό Mέλος
3) Απόστολος Ιωαν.Δοντάς Eκτελεστικό Mέλος
4) Αρετή Ανδρ.Αρσενοπούλου Μη Eκτελεστικό Mέλος
5) Γρηγόριος Ευαγ.Μπιτσικώκος Aνεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος
6) Νικόλαος Γεωργ.Λαποκωνσταντάκης Mη Eκτελεστικό Mέλος
7) Χρήστος Λαμπρ.Κήττας Aνεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος