Η Εταιρεία βάσει του καταστατικού της δύναται να διοικείται από 5 έως 15 μέλη .
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 4ης Μαρτίου 2023 εκλέχθηκε 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο .

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ορισθεί μέχρι την 5η Μαρτίου 2025.

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο κ. Απόστολος Ηλ. Δοντάς, Διευθύνων Σύμβουλος.

Η σύνθεση του είναι η εξής:

Γεννήθηκε στο Κερατσίνι Αττικής. Ομιλεί την Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα.

Από το 1985 εργάζεται στον ΟΜΙΛΟ της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ.

Είναι Πρόεδρος  των ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

Μέλος Δ.Σ. &  Αναπληρωτής Πρόεδρος του Μεταποιητικού τμήματος  του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών «ΕΒΕΑ».

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος «ΣΒΘΣΕ».

Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών «ΣΕΒΚ».

Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη».

Μέλος Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών «ΣΕΒ»

Μέλος Δ.Σ. & Γενικός γραμματέας της  Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας «ΕΒΙΚΕΝ».

Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά «ΣΠΕΦ».

Μέλος Δ.Σ. & Γενικός γραμματέας της  «EUCOTTON»  European Cotton Aliance.

Μέλος Δ.Σ. του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου Βιομηχανίας Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού & Πολιτισμού.

Αριστίνδην μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του ΔΣ ΣΒΘΣΕ 2010-2016.

Συμμετείχε στο ΔΣ του ΣΕΒ   2010-2014.

Συμμετείχε στο ΔΣ του ICC ΕΛΛΑΣ  1998-2004 & 2010-2016.

Συμμετείχε στο ΔΣ του ΕΒΕ Βοιωτίας  1998-2006.

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας «Γρηγόρης Μπιτσικώκος & Συνεργάτες».

Διετέλεσε ή διατελεί νομικός και διοικητικός σύμβουλος σε πλειάδα εταιρειών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που είχαν ή έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, την εμπορία, την εξαγωγή ή την εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Είναι από τα παλαιότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μας με βαθιά γνώση του αντικειμένου της, των λειτουργιών της και γενικότερα των θεμάτων που την απασχολούν.

Είναι πτυχιούχος κλωστοϋφαντουργός ΤΕΙ Πειραιά. Ομιλεί την αγγλική γλώσσα.

Εργάζεται στον όμιλο της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ από το 1992.

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και μέλος των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Μον. Α.Ε.», «SELECTED VOLT Μον. Ενεργειακή Α.Ε.».

Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (2010-2012) και πρόεδρος για το χρονικό διάστημα 2012-2016.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος (2001-2010) και πρόεδρος (2010-2016) του Δ.Σ. του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι παντρεμένος με 2 παιδιά. Δραστηριοποιήθηκε στους κλάδους των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, της Τραπεζικής και των Τροφίμων. Έχει διατελέσει μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), μέλος Δ.Σ. του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και είναι μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου (Ε.Σ.ΠΑ.Β.), μέλος Δ.Σ. στον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών (Σ.Ε.Β.Κ.).

Είναι μέλος Δ.Σ. της Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας Α.Ε.Β.Ε., μέλος Δ.Σ. της Επιλέκτου Ενεργειακής Α.Ε., μέλος Δ.Σ. της Selected Volt Μονοπρόσωπη A.E., μέλος Δ.Σ. της Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων Μονοπρόσωπη Α.Ε..

Λόγω της χρόνιας ενασχόλησής του σε εταιρείες  εντός και εκτός Ομίλου, έχει αποκτήσει εμπειρία στους τομείς δραστηριοποίησής του, ενώ παράλληλα  οι  γνώσεις του είναι πολύτιμες  για τον Όμιλο και για το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Είναι οικονομολόγος, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης των Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Από το 1979 έως το 2020 εργάσθηκε  στην εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε ». Από το έτος 2003 έως και τον Ιούλιο του 2020 υπηρετούσε στην θέση της Οικονομικής Διευθύντριας.

Διετέλεσε Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρείας  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» από τον Δεκέμβριο του 2006  έως και τον Δεκέμβριο του 2018 και έκτοτε είναι μη εκτελεστικό μέλος της εταιρείας.

Είναι μη εκτελεστικό μέλος των εταιρειών ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»  από τον Ιανουάριο του 2019.

Διαθέτει  πολυετή εμπειρία σε θέματα   που άπτονται της εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και των υποχρεώσεων εισηγμένων στο Χ.Α εταιρειών, επίσης σε θέματα που αφορούν φορολογικές, τελωνειακές και τραπεζικές διαδικασίας καθώς  και σε θέματα που αφορούν τον κλωστοϋφαντουργικό αλλά και τον ενεργειακό κλάδο

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε), μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ιδρυτής της εταιρείας Συμβούλων «Χρήστος Κήττας & Συνεργάτες».

Διαθέτει πολυετή  επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα. Έχει εργαστεί, σε διάφορες εταιρείες, σε πολυάριθμες διευθυντικές θέσεις, ως Οικονομικός Διευθυντής, Οικονομικός και Φορολογικός Σύμβουλος και Σύμβουλος ανθρώπινου Δυναμικού.

Εξειδικεύεται ως Σύμβουλος σε θέματα που σχετίζονται με την σύσταση, οργάνωση και έλεγχο των επιχειρήσεων καθώς και με την παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορολογικά, λογιστικά και εργατικά θέματα. Έχει αρθρογραφήσει σε οικονομικά sites και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σεμιναρίων στα παραπάνω αντικείμενα.

Από τον Φεβρουάριο του 2015 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ», διετέλεσε δε Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε), τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Διαθέτει εμπειρία πλέον των τριάντα εννέα ετών στον χώρο της λογιστικής και της ελεγκτικής και ειδικότερα:

Από το 1981 έως το 1988 ως στέλεχος λογιστηρίου και υπεύθυνος λογιστηρίου επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Από το 1989 έως το 2020 ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.», μέτοχος της «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» και επικεφαλής ελεγκτικής ομάδας με αντικείμενο τον έλεγχο ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε οικονομικές οντότητες δημοσίου συμφέροντος, τον έλεγχο σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τον έλεγχο Δήμων και Δημοτικών επιχειρήσεων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με ειδίκευση στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης και στον χρηματοοικονομικό τομέα. Γενικός Διευθυντής στην Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και πλοίων υπεράκτιων εγκαταστάσεων.

Διετέλεσε από το 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2019 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εισηγμένη στο ΧΑΑ, ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ στην οποία συνέβαλε με επιτυχία στην επίτευξη των στόχων εξυγίανσης της εταιρείας, στην απορρόφηση τρίτων εταιρειών καθώς και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών πώλησής της από τις συστημικές τράπεζες στην κοινοπραξία Amerra Capital Management (US) – Mubadala Private Equity (UAE).

Έχει διατελέσει επί μία διετία Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αρμοδιότητα το Εμπόριο και την Βιομηχανία, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα στα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, ενώ διετέλεσε και Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Έχει διατελέσει εισηγητής σεμιναρίων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών καθώς και στο Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών.

Έχει διακριθεί για την κοινωνική του δράση και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συμμετέχοντας ενεργά σε Διοικητικά Συμβούλια αναγνωρισμένων συλλόγων, ενώ, μεταξύ άλλων, έχει τιμηθεί το 2019 με το χρυσό βραβείο «Health & Safety Awards» ως προς τις δραστηριότητές του για την εμπέδωση εταιρικής κουλτούρας υγείας και ασφάλειας εργαζομένων. Έχει τιμηθεί επίσης πρόσφατα με το βραβείο «Top Industrial Export Company».

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2002. Εξειδικεύεται στους τομείς του εταιρικού και εμπορικού δικαίου και αγορών επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Έχει πολυετή εμπειρία ως νομικός σύμβουλος εταιρειών σε θέματα δικαίου που άπτονται του επιχειρείν και της επενδυτικής δραστηριότητας, παρέχοντας υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα νομικών θεμάτων συμπεριλαμβανομένου τραπεζικού δικαίου, δικαίου κεφαλαιαγοράς, συγχωνεύσεων & εξαγορών, εταιρικής διακυβέρνησης. Επίσης, διαθέτει σημαντική μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα δημοσίου δικαίου αλλά και δικαίου της ενέργειας. Εκπροσωπεί ιδιώτες και επιχειρήσεις ενώπιον της Πολιτικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης. Έχει άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας. Είναι δικηγόρος στην ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών «Hellenic Capital Partners ΑΕΔΑΚΕΣ» και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Montesquieu, Bordeaux IV, Γαλλίας και κάτοχος Magister Juris του Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Αγγλίας.  Έχει, επίσης, ολοκληρώσει το πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΔΙΒΙΜ) «Λογιστική – Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων». Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνο-αμερικανικού Επιμελητηρίου.